Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [ Trang Chủ ]

 

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN

Nguyễn Lang

Nhà Xuất Bản Văn Học - Hà Nội 1979

---o0o---

Mục Lục
Tập Một
Tập Hai
Tập Ba
Quan niệm về Phật 
Quan niệm về Pháp
Quan niệm về Tăng
Quan niệm về nghiệp báo và luân hồi
Từ bi
Công dục
Tiết dục
Quan niệm về Phật
Quan niệm về Pháp
Quan niệm về Tăng
Quan niệm về Niết Bàn
Quan niệm về Luân Hồi Nghiệp Báo
Quan niệm về Vô Ngã
Từ Bi, Bố Thí và Tĩnh Dục
Thiền
Tinh thần Hòa Ðồng Tôn Giáo
Phương pháp nhị thiền
Phương pháp tam thiền
Phương pháp tứ thiền