Ban Biên Tập: Nguyên Ðạo Lại Như Bằng -  Nguyên Phước Trịnh Ðình Hỷ - Shérap Tsomo Corinne Segers

"Thoát khỏi thế gian không phải là xuống tóc, nhưng là dồn hết sức lực để phá tan sự đam mê của mọi chúng sinh. Không phải một mình tuân theo giới luật, nhưng chối từ sự đức độ trong thanh tịnh an lành. Không phải là thiền định trong sự yên lặng của rừng thẳm, nhưng ở lại trong cơn xoáy lốc của luân hồi, và dùng trí tuệ và những phương tiện thiện xảo để độ chúng sinh và đưa tới giải thoát. Không phải là tự tại trong Niết Bàn, nhưng dùng hết nghị lực để tất cả chúng sinh tràn đầy Phật Pháp". 
( Kinh Manjusrivikridita )
Tiết Mục
[*] Lịch sử Phật giáo
[*] Giới thiệu Kinh điển 
[*] Ðại Tạng Kinh 
[*] Pháp luận 
[*] Phật giáo và thời đại 
[*] Giáo lý cơ bản
[*] Chùa chiền - Nghi lễ
[*] Thiền
[*] Thơ văn
[*] Ðiểm sách
[*] Từ ngữ Phật học
[*] Triết học
[*] Các bài mới  
[*] Diễn đàn
[*] Articles en Français
[*] Chủ trương
[*] Hộp thư - Trang bạn