(Một số ý được trao đổi qua điện thư)
Bồ Tát 
Đạo Phật Tây Phương
Tánh Không
Thiện - Ác
Vô Ngã - Nghiệp - Luân Hồi
Xúc Thọ - Ái Thủ - Cắt Bỏ

 
 


  [Trở về]