Từ Ngữ Phật học
 
[*] Pali-Việt đối chiếu -Bình Anson
[*] Phụ Lục Ngoại Ngữ quyển Từ Ðiển Phật Học -Ban biên tập, phiên dịch Ðạo Uyển
[*] Các từ ngữ theo yêu cầu

 
 


  [Trở về]