Ðiểm sách
[*] The Literature of the Personalists of Early Buddhism (Văn học của các nhà Nhân thể luận trong Phật giáo Nguyên thủy). HT Thích Thiện Châu / Trần Tuấn Mẫn đọc 
[*] Thượng Ðế, Thiên Nhiên, Người, Tôi &Ta (Triết lý luật & tư tưởng Phật giáo) 
-Cao Huy Thuần 
[*] Nghiên Cứu về Thiền Uyển Tập Anh.  Lê Mạnh Thát / Nguyễn Ðức Sơn đọc 
[*] Từ điển Phật học - Chân Nguyên & Nguyễn Tường Bách 
[*] Ðức Phật Lịch sử (H.W. Schumann/Trần Phương Lan dịch) - HT Thích Thiện Châu giới thiệu 

 


  [Trở về]