Gia Ðình Phật Tử

. Nguồn gốc Gia Ðình Phật Tử - Phúc Trung
. Những ngày đầu của Gia Ðình Phật Hóa Phổ - Lê Lừng 
. Bán con vào chùa - Nhuận Pháp
. Khởi nguyên của Phong trào Thanh niên Phật tử - Nguyễn Lang
. Ai là tác giả Huy hiệu Hoa Sen và bài ca Dây Thân Ái ? - Tâm Hảo Hồ Phùng
. Sống mãi một Bài Ca (Về tác giả bài hát PGVN)- Lê Việt Nhân
. Trại Huấn luyện HuynhTrưởng GÐPTVN  đầu tiên-1951 (Huế)
. Tiến trình hình thành GÐPT Miền Vĩnh Nghiêm - Phúc Trung 
.Khởi thảo : Lược sử GÐPT Việt Nam - Phúc Trung 
. Ðà Lạt sương mờ - Phúc Trung 
.Một thoáng hương xưa - Phúc Trung 
.Em Y Lan - Anh Chiên Ðàn - Tống Anh Nghị
. Ðôi điều về Gia Ðình Phật Tử Việt Nam - Thích Thiện Bảo 
. GÐPT: Một sinh hoạt ích lợi đạo, đời  - Thích Thiện Bảo 
. Anh Võ Đình Cường : Thử Hòa Điệu Sống trong Ánh Đạo Vàng - Trần Kiêm Đoàn


[Trở về]