Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Trang Chủ ]

Bàn Về Tư Tưởng Phật Học 
trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung

*
Thích Chơn Thiện

Bàn về " Hiệp Khách Hành "
 
Thay lời tựa - Tiểu sử
I. Mở đầu
II. Hồi 1 : Huyền Thiết Lệnh
III. Hồi 2 : Thiếu niên gây đại họa
IV. Hồi 3 : Ma Thiên Nhai
V. Hồi 4 : Bang chúa rừng Lạc bang
VI. Hồi 5 : Đinh đinh Đang đang
VII. Hồi 6 : Vết thương
VIII. Hồi 7 : Tuyết Sơn kiếm pháp
IX. Hồi 8 : Thằng Ngốc
X. Hồi 9 : Đòn bánh tét
XI. Hồi 10 : Kim Ô Đao pháp
XII. Hồi 11 : Rượu thuốc
XIII Hồi 12 : Hai tấm bài đồng
XIV. Hồi 13 : Tình cốt nhục
XV. Hồi 14 : Tứ đại môn phái ở Quan Đông
XVI. Hồi 15 : Chân tướng
XVII. Hồi 16 : Thành Lăng Tiêu
XVIII. Hồi 17 : Tự đại thành cuồng
XIX. Hồi 18 : Điều phải cầu xin
XX. Hồi 19 : Cháo Lạp Bát 
XXI. Hồi 20 : Hiệp Khách Hành
 XXII. Hồi 21: Ta là ai ?
TỔNG LUẬN

[ Cốt Truyện Hiệp Khách Hành ]
 

Viết xong ngày 25/9/2003
Chùa Tường Vân, Huế
Tỷ kheo Thích Chơn Thiện
 [ Trở Về ]