Người Cư Sĩ          [ Trở Về          [Trang chủ]

THERĀVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKE - TẠNG DIỆU PHÁP

PAṬṬHĀNA
BỘ VỊ TRÍ

TẬP BỐN - CATUTTHO BHĀGO

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA Mahā Thera


Xin lưu ý: Cần có phông UnicodeViệt-Phạn CN-Times cài vào máy để đọc các chữ Pàli.
MỤC LỤC
  Lời nói đầu
Đoạn
Trang 1 01- Nhị đề hữu cảnh 
02- Nhị đề tâm 
[1]
[40]
Trang 2 03- Nhị đề sở hữu tâm 
04- Nhị đề tương ưng tâm 
[79]
[116]
Trang 3 05- Nhị đề hòa tâm 
06- Nhị đề sanh y tâm 
[152]
[153]
Trang 4 07- Nhị đề câu hữu tâm 
08- Nhị đề chuyển tùng tâm 
09- Nhị đề hòa hợp sanh y tâm 
10- Nhị đề hòa hợp sanh y câu hữu tâm 
11- Nhị đề hòa hợp sanh y chuyển tùng tâm 
[189]
[223]
[224]
[254]
[255]
Trang 5 12- Nhị đề nội phần 
[256]
Trang 6 13- Nhị đề y sinh 
[293]
Trang 7 14- Nhị đề do thủ 
[340]
Trang 8 15- Nhị đề thủ 
16- Nhị đề cảnh thủ 
17- Nhị đề tương ưng thủ 
[390]
[425]
[426]
Trang 9 18- Nhị đề thủ cảnh thủ 
19- Nhị đề thủ tương ưng thủ 
20- Nhị đề bất tương ưng thủ cảnh thủ 
21- Nhị đề phiền não 
22- Nhị đề cảnh phiền não 
[460]
[464]
[477]
[479]
[510]
Trang 10 23- Nhị đề phiền toái 
24- Nhị đề tương ưng phiền não 
25- Nhị đề phiền não cảnh phiền não 
26- Nhị đề phiền não phiền toái 
27- Nhị đề phiền não tương ưng phiền não 
28- Nhị đề bất tương ưng phiền não cảnh phiền não 
29- Nhị đề kiến đạo 
[511]
[540]
[541]
[546]
[560]
[561]
[562]
Trang 11 30- Nhị đề tiến đạo 
31- Nhị đề hữu nhân kiến đạo ưng trừ 
32- Nhị đề hữu nhân tiến đạo ưng trừ 
[590]
[602]
[635]
Trang 12 33- Nhị đề hữu tầm 
34- Nhị đề hữu tứ 
35- Nhị đề hữu hỷ 
[642]
[671]
[672]
Trang 13 36- Nhị đề câu hành hỷ 
37- Nhị đề câu hành lạc 
38- Nhị đề câu hành xả 
39- Nhị đề dục giới 
[692]
[693]
[703]
[722]
Trang 14 40- Nhị đề sắc giới 
41- Nhị đề vô sắc giới 
42- Nhị đề hệ thuộc 
[751]
[782]
[812]
Trang 15 43- Nhị đề dẫn xuất 
44- Nhị đề cố định 
45- Nhị đề hữu thượng 
46- Nhị đề hữu tranh 
[813]
[840]
[853]
[854]
Trang 16 Trích cú từ điển  
-ooOoo-

LỜI NÓI ÐẦU

Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) quyển IV lại tiếp tục được in ra, do ban Tu chỉnh tạng Vi Diệu Pháp thực hiện.

Bộ Vị Trí quyển IV này cũng trình bày tiếp theo các pháp nhị đề (dukamātikā) từ nhị đề hữu cảnh (sārammaṇaduka) cho đến Nhị đề hữu y (saraṇadu-ka) . Cả thảy là 46 đầu đề, và đó là hoàn tất pháp đầu đề nhị (dukamātikā).

Sự trình bày pháp duyên trong đây cũng giống như các đầu đề trong những quyển khác, tức là nói đến các khía cạnh như phần liên quan (paṭic-cavāro), phần duyên sở (paccayavāro), phần y chỉ (nissayavāro), phần tương ưng (sampayuttavāro), phần hòa hợp (saṃsaṭṭhavāro), và sau cùng là phần yếu tri (pañhāvāro).

Trong mỗi phần được luận phân theo 4 cách: Thuận tùng, đối lập v.v... Có thể, một người nghiên cứu đọc sẽ không hiểu gì cả, khi người ấy chưa nắm vững được toàn bộ chi pháp của các đầu đề (mātikā), ngược lại nếu đã hiểu biết chi pháp thì người ấy sẽ dễ dàng thông đạt khi đọc bộ luận Vị trí. Chi pháp của các đầu đề (mātikā) đã được trình bày trong bộ luận Pháp tụ (Dhammasaṅginī), bộ thứ nhất của tạng Vi Diệu Pháp.

Những chỗ tóm lược trong sách là những đoạn trùng lặp trong phần trước, hoặc các sự kiện không khó khăn. Học giả có thể suy nghĩ hiểu. Nguyên bản chánh tạng đã ghi tóm lược như vậy.

Xong quyển IV này chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất hai quyển cuối của bộ thứ bảy để hoàn thành trọn vẹn tạng Vi Diệu Pháp do đức Cố Hòa thượng Tịnh Sự đã phiên dịch.

Thật là diễm phúc cho chúng tôi khi lãnh sứ mạng tu chỉnh Tạng Vi Diệu Pháp này. Chúng tôi có cơ hội tạo nghiệp trí, có dịp đền đáp công ơn thầy tổ.

Trong công việc này, bên cạnh chúng tôi còn nhiều vị ân nhân đã trợ lực giúp đỡ, như Tỳ khưu Giác Chánh vị đã khuyến khích động viên, Bà Tín nữ Ðịnh Tri và các học viên của bà đã lo việc in ấn, cô Diệu Thủy đã đánh máy vi tính bản thảo ... Tất cả những nguồn trợ lực ấy đã giúp chúng tôi tăng thêm sức mạnh để hoàn thành trách nhiệm. Xin chân thành cảm tạ và tri ân, nguyện do mãnh lực phước báu xin cho các vị hữu ân ấy luôn được an vui, trí tuệ tăng trưởng, sớm đắc được quả vị giải thoát y như ý nguyện .

Riêng chúng tôi xin nguyện cho được đắc đạo quả với tuệ phân tích trong tương lai.

TM Ban Tu chỉnh 
Tỳ khưu Giác Giới
Chùa Siêu Lý, Vĩnh Long.
-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16


 
Source : BuddhaSasana
Chân thành cám ơn Tỳ kheo Giác Giới và Tỳ kheo Thiện Minh đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 07-2002)

[ Trở Về  ]