Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [  Trang chính  ]


Ðạo Gì ?
Thích Trí Siêu (Phap)
Mục Lục

Ðây là kinh nghiệm hồi ký của Thầy sau bao năm học đạo với Ðại Thừa, Nguyên Thủy và Kim Cang Thừa Tây Tạng. 

Chương I
Mở Ðầu
Giác ngộ giải thoát
Giáo lý, giáo điều, giới luật
Ăn chay, ăn mặn
Thầy tu có vợ
Tìm thầy trong khung
Tìm thầy đắc đạo

Chương II
Theo Tây Tạng
Tông phái Tây Tạng
Nhập thất
Âm dương, nam nữ
Luân xa

Chương III
Ngã tâm linh
Nhân quả
Tình thương
Ðạo gì ?