Các nhân vật Phật Giáo

Hòa thượng Thích Bửu Chơn
Hòa thượng Thích Hộ Tông
Hòa thượng Thích Giới Nghiêm
Hòa thượng Thích Thiện Châu - Nguyên Ðạo
Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Các danh tăng Việt Nam đến đất Phật - Thích Ðồng Bổn
Sư Cô Trí Hải không còn nữa - Nguyễn Tường Bách

Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX - Tập I - Thích Đồng Bổn Chủ biên
Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX - Tập II - Thích Đồng Bổn Chủ biên
 


[Trở về]