Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Home Page]


Các ngày lễ quan trọng trong truyền thống 
Phật Giáo Ðại Thừa


Các Ngày Vía Phật

Tháng Giêng  Mồng 1.  Vía đức Di Lặc
Tháng Hai  8  Vía đức Phật Thích Ca xuất gia
  15 Vía đức Phật Thích Ca nhập diệt
  19 Vía đức Quan Thế Âm Bồ-tát
  21 Vía đức Phổ Hiền Bồ-tát
Tháng Ba 16 Vía đức Chuẩn Ðề Bồ-tát
Tháng Tư 4 Vía đức Văn Thù Bồ-tát
  15 Vía đức Phật Thích Ca giáng sinh
Tháng Sáu 19 Vía đức Quan Thế Âm Bồ-tát
Tháng Bảy 13 Vía đức Ðại thế chí Bồ-tát
  15 Lễ Vu Lan báo hiếu
  30 Vía đức Ðịa Tạng Bồ-tát
Tháng Chín 19 Vía đức Quan Thế Âm Bồ-tát
  30 Vía đức Phật Dược Sư
Mười Một 17 Vía đức Phật A Di Ðà
Tháng chạp 8 Vía đức Phật Thích Ca thành đạo
     

Những Ngày Trai

Thập trai : Mỗi tháng ăn chay mười ngày : mồng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 (nếu tháng thiếu kể cả ngày 27)

Lục Trai : Mỗi tháng ăn chay sáu ngày 8, 14, 15, 23, 30 và mồng 1 (nếu tháng thiếu thì 29 và mồng 1)

Nhị Trai : Mỗi tháng ăn chay hai ngày : mồng 1 và 15

Vào những ngày trai không nên dùng các món gia vị như : hành, hẹ, ném, tỏi, tỏi tây.
Người tu hành ăn các món này thì tụng kinh trì chú không thanh tịnh và khêu gợi dục tình sinh thêm các tánh hung dữ.
 

 [ Trở Về ]