Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Home Page]

 
Cổ tùng
Cổ tùng 
Viễn sơn phù yên ! Lãnh ! 
Quần hạc bạch thu lâm 
Bách niên tùng ảnh ! Mịch ! 
Hư thúy lập cô âm 
 
Cổ tùng 
Non xa mờ khói ! Lạnh ! 
Cánh hạc trắng rừng thu 
Bóng tùng trăm năm ! Quạnh ! 
Ðứng xanh rì hư vô
thơ Hạt cát 
 


 [ Trở Về ]