Người Cư Sĩ          [ Trở Về 
 

Có không
Thế sự đua nhau nói có không,
Biết đâu là có, biết đâu không?
Không hề làm bậy là không có,
Có biết quên mình, ấy có không
Những kẻ dạy không đều vẫn có,
Ở đời mới có đã nên không.
Có không? không có! không không có!
Chỉ chốn trần gian mới có không...

                    Nguyên Si 
                   (bắt chước Tú Xương)
                    07/2010 [ Trở Về ]