Người Cư Sĩ          [ Trở Về ]

VÀI CHÚ GIẢI VỀ THIỀN ĐỐN NGỘ
Nguyên Giác Phan Tấn Hải
MỤC LỤC
Lời Thưa
Thói Nhà Tào Động
Ảnh Trầm Hàn Thủy
Tạc Dạ Nhất Chi Mai
Giải Tín Tâm Minh
Phụ Lục 1: Quy Củ Tọa Thiền
Phụ Lục 2: Krishnamurti và Thiền Định
Phụ Lục 3: Niệm Phật Toàn Thân
Phụ Lục 4: Cốt Tủy Đại Toàn Thiện
Phụ Lục 5: Lời Giảng Ngắn Gọn Về Đại Thủ Ấn.
Phụ Lục 6: Kho Tàng Các Bài Ca    
Phụ Lục 7: Cốt Tủy Đại Thủ Ấn
Hầu hết các bài trong này đã được in trên báo cuối thập niên 1980s, in thành sách lần đầu năm 1990 bởi nhà xuất bản Văn Nghệ, California.

Sách này được sửa chữa, cắt bớt, thêm vào và thay đổi thứ tự chương mục để dùng cho ấn bản online năm 1999. Nhuận sắc thêm vào năm 2001.

Tác giả không giữ tác quyền sách này. Bất kỳ ai cũng có quyền sao chép, in ấn, phổ biến bằng mọi phương tiện khả dụng. [ Trở Về ]