Người Cư Sĩ          [ Trở về         [  Trang chủ]


NHẤT NGUYÊN LUẬN
&
THỂ CÁCH TRI NHẬN TÁNH KHÔNG
Phổ Nguyệt
MỤC LỤC

I. Dẫn Nhập

II. Tánh Không

A. Tánh Không & Duyên Khởi Hay Thực Tại Giả Lập
1. Duyên Khởi Từ Vật Chất
2. Duyên Khởi Từ Vật Chất Đến Phi Vật Chất
a). Cảm Giác
b). Ý Thức
c). Cảm Xúc
d). Hành Động
e). Tưởng
f). Thức
B. Tánh Không & Giả Danh Hay Thực Tại Tùy Thuộc
III. Chuyển Thức Thành Trí
A. Tâm Thức Không Có Thật

B. Nhị Nguyên Tính

C. Chuyển Thức Thành Trí

1. Nhất Nguyên Tương Đối
2. Năng Sở Song Vong
IV. Từ Nhất Nguyên Luận Tới Thực Tại Tuyệt Đối
A. Nhất Nguyên Tuyệt Đối

B. Thực Tại Tuyệt Đối Hay Chân Lý Tối Hậu: Vô Thời Không

1. Không Gian
2. Thời Gian
C. Vài Thí Dụ
1. Trung Đạo hay Tánh Giác
2. Pháp Môn Bất Khả Tư Nghị
D. Các Loại Trí
1. Trí Phân Tích
2. Trí Phân Biệt
3. Trí Vô Phân Biệt
E. Truyện Nàng Bhadda
V. Phương Cách Thể Hiện Thực Tại
A. Rèn Luyện Thân Xác
1. Ăn Uống
2. Hoạt Động
B. Bồi Dưỡng Tình Cảm

C. Trau Dồi Trí Tuệ

1. Đối Với Thế Tục

2. Đối Với Tu Sĩ
a) Tri Nhận Thực Tại
b) Thể Hiện Thực Tại
b.1. Pháp Niệm Phật
b.2. Pháp Niệm Phật Bằng Ba Tự Tính
b.3. Pháp Niệm Chú
b.4. Pháp Thiền

VI. Kết Luận
-ooOoo-
[ Trở về  ]