Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Trang Chủ]


 
Giới Luật

Cương yếu giới luật - Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Căn Bản Thuyết Nhất Thế Hữu Bộ Tỳ Nại Da - Hán dịch : Nghĩa Tịnh, Việt dịch : T K Tâm Hạnh
Tỳ Nại Da Tạp sự -Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu -(Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch : Nghĩa Tịnh, Việt dịch : T K Tâm Hạnh
Chú Giải Luật Thiện Kiến  Samantapàsàdikà Nàma Vinayatthakathà  - Hán dịch: Tăng-già-bạt-đà-la (Sanghabhadra) , Việt dịch: Tỳ kheo Tâm-Hạnh (Caràna-citto Bhikkhu)
Tứ Thanh Tịnh Giới và Phận sự của bậc xuất gia - Bhikkhu Nàga Thera Tỳ khưu Bửu Chơn
Tứ Thanh Tịnh Giới (Catupàrisuddhisìla) - Vansarakkhita Bhikkhu Tỳ Khưu Hộ Tông
Luật Xuất Gia tóm tắt (Pabbajita Vinaya Sankhepa) - Vansarakkhita Bhikkhu Tỳ Khưu Hộ Tông
Luật Nghi Tổng Quát (Vinaya Sankhepa) - Bodhisila Bhikkhu Tỳ Khưu Hộ Tông
Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật  - Trịnh Nguyên Phước 
 

 


 [ Trở Về ]