Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [   Trang Chủ   ]


Khuddaka Nikaya - Sutta Pitaka

Kinh Pháp Cú

Dhammapada Sutta - The Path of Truth

Mục Lục

1. Hình chụp Kinh Pháp Cú viết trên lá bối đa

2. Kinh Pháp Cú (song ngữ Anh-Việt)  : Bản dịch Anh ngữ của Tỳ kheo Khantipalo, và bản dịch Việt ngữ của Hòa thượng Thích Minh Châu.

3. Thi kệ Pháp Cú Pali-Anh-Việt  Bản dịch Việt ngữ của Tịnh Minh
dựa theo bản dịch Anh ngữ của Hòa thượng Narada, có kèm phần chú thích từ vựng Anh Việt sau mỗi phẩm. Tài liệu giảng dạy tại các trường Cơ bản và Cao cấp Phật học ở Sài Gòn.

4. Trích tụng Pháp Cú Nam Tông   Gồm 236 câu kệ bốn chữ do Hòa thượng Thích Trí Quang trích dịch để trì tụng.

5. Tích truyện Pháp Cú (Buddhist Legends, E. W. Burlingame). Thiền viện Viên Chiếu dịch.  Gồm 299 câu chuyện có liên quan đến các câu kệ trong kinh Pháp Cú, trích từ tập Chú Giải Pháp Cú của ngài Phật Âm (Buddhaghosa).

6. Trích giảng Kinh Pháp Cú
a -  Bài giảng về Kinh Pháp Cú. Thích Minh Châu
b - Nếp sống đạo hạnh và trí tuệ trong Kinh Pháp Cú. Thích Minh Châu 
c - Trích giảng Kinh Pháp Cú. Thích Thanh Từ 
d - An lạc - Khát vọng của mọi hành trình. Tịnh Minh 
e - Ðức Bổn Sư - Hình ảnh của lòng kiên định. Tịnh Minh 
f - Tinh cần giữa phóng dật. Tịnh Minh 
g - Biết đủ thì an lành. Tịnh Minh 
h - Hãy để tâm bình yên. Tỳ kheo Na Tiên 
i - Ðoạn diệt để giải thoát. Bình Anson 
j - Ðạo đức Phật giáo qua kinh Pháp Cú. Thích nữ Giới Toàn 
k - Nghiên cứu so sánh văn bản kinh Pháp Cú chữ Hán và chữ Pàli. Thích nữ Nguyệt Chiếu


[ Trở Về ]