Người Cư Sĩ          [ Trở Về        [Home Page]


 
Tăng Chi V.209

Thuyết pháp và Ca hát

 
Giới thiệu: Ngoài việc phạm giới và phạm hạnh không trang nghiêm, Ðức Phật có đề cập đến các nguy hại của một Tỳ kheo thích ca hát trong khi thuyết pháp .-- (Bình Anson, tháng 10-2000).
 
Tăng Chi Bộ V.209 

Thuyết Pháp với Giọng Ca

Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là năm? 

- Tự mình say đắm trong âm giọng ấy; 

- Làm người khác say đắm trong âm giọng ấy; 

- Các người gia chủ phê bình: "Như chúng ta hát, cũng vậy, các Sa-môn Thích tử này ca hát"; 

- Vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên mức thiền định của vị ấy bị gián đoạn; 

- Làm gương xấu để các thế hệ sau bắt chước. 

Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. 

Anguttara Nikaya V.209 

The plain-song 

Monks, there are these five disadvantages to one preaching Dhamma in a long-drawn, plain-song voice. What five?

- He is carried away himself by the song;

- Others are carried away thereby;

- Householders are offended and say: "Just as we sing, for sure, these recluse Sakya sons sing!";

- As he strives after the purity of the song, there is a break in concentration;

- Folk coming after fall into the way of (wrong) views;

Verily, monks, these are the five disadvantages to one preaching Dhamma in a long-drawn, plain-song voice.

(Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt)
(English translation by F.L.Woodward)
Source = BuddhaSasana
 [ Trở Về