Người Cư Sĩ          [ Trở Về ]

KINH DUY-MA-CẬT 
 
KINH
. Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh - Thích Duy Lực dịch
. Kinh Duy Ma  - Hỏa Thượng Thích Trí Quang dịch giải
 
GIẢNG GIẢI
. Kinh Duy Ma Cật giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
. Giới thiệu Kinh Duy Ma  Cật - Tuệ Sỹ


~~oOo~~