Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Home Page]

tu-bia.jpg (5819 bytes)
Ðại Tạng Kinh Việt Nam

Tương Ưng Bộ Kinh
Samyutta Nikàya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Source = BuddhaSasana

1.Mục lục theo thứ tự các Chương
2. Mục lục theo vần Chữ Việt


  Giới thiệu:

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng
2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng
4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli) : 10 Tương Ưng
5. Thiên Ðại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng
Bộ kinh đã được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ và Thiền viện Vạn Hạnh phát hành trong đầu thập niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và có số thứ tự từ 12 đến 16.

Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương ứng là Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và ấn hành năm 1993-1995, Ðại tạng kinh Việt Nam số 17 đến 20.

Bình Anson
Tháng 11-2000
Mục lục theo thứ tự các Chương

Mục Lục

Kinh Tương Ưng Bộ
Tập I - Thiên Có Kệ

[01] Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên
[02] Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử
[03] Chương Ba: Tương Ưng Kosala
[04] Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma
[05] Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni
[06] Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên
[07] Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn
[08] Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa
[09] Chương Chín: Tương Ưng Rừng
[10] Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa 
[11] Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

Tập II - Thiên Nhân Duyên

[12] Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên [a, b, c]
[13] Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến
[14] Chương Ba: Tương Ưng Giới
[15] Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ
[16] Chương Năm: Tương Ưng Kassapa
[17] Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính
[18] Chương Bảy: Tương Ưng Rahula
[19] Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana
[20] Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ
[21] Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo 

Tập III - Thiên Uẩn

[22] Chương Một: Tương Ưng Uẩn [a, b, c, d, e, f, g]
[23] Chương Hai: Tương Ưng Radha
[24] Chương Ba: Tương Ưng Kiến
[25] Chương Bốn: Tương Ưng Nhập
[26] Chương Năm: Tương Ưng Sanh
[27] Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não
[28] Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta
[29] Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng
[30] Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu
[31] Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà
[32] Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây
[33] Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota
[34] Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

Tập IV - Thiên Sáu Xứ

[35] Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ [a, b, c, d, e, f, g]
[36] Chương Hai: Tương Ưng Thọ
[37] Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân
[38] Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka
[39] Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka
[40] Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna
[41] Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm
[42] Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng
[43] Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi
[44] Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

Tập V - Thiên Ðại Phẩm
[45] Chương Một: Tương Ưng Ðạo [a, b]
[46] Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi [a, b]
[47] Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ [a, b]
[48] Chương Bốn: Tương Ưng Căn [a, b]
[49] Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần
[50] Chương Sáu: Tương Ưng Lực
[51] Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc
[52] Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha
[53] Chương Chín: Tương Ưng Thiền
[54] Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra
[55] Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu [a,b]
[56] Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật [a, b]
 
[ Ðầu trang ]
Mục lục theo vần Chữ Việt
Ác Ma
[04]
Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma
Anuruddha
[52]
Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha
Bà La Môn 
 [07]
Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn
Càn-Thát-Bà
[31]
Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà
Căn
[48]
Chương Bốn: Tương Ưng Căn [a, b]
Chánh Cần
[49]
Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần
Chư Thiên 
[01]
Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên
Dạ Xoa 
[10]
Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa 
Dự Lưu
[55]
Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu [a,b]
Ðạo
[45]
Chương Một: Tương Ưng Ðạo [a, b]
Giác Chi
[46]
Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi [a, b]
Giới
 [14]
Chương Ba: Tương Ưng Giới
Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra
[54]
Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra
Jambukhàdaka
[38]
Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka
Kassapa
 [16]
Chương Năm: Tương Ưng Kassapa
Không Thuyết
[44]
Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết
Kiến
[24]
Chương Ba: Tương Ưng Kiến
Kosala
 [03]
Chương Ba: Tương Ưng Kosala
Kim Xí Ðiểu
[30]
Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu
Lakkhana
[19]
Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana
Loài Rồng 
[29]
Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng
Lợi Ích Ðắc Cung Kính 
[17]
Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính
Lực
[50]
Chương Sáu: Tương Ưng 
Minh Kiến 
[13]
Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến
Moggalàna
[40]
Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna
Nhân Duyên [a, b, c]
 [12]
Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên [a, b, c]
Nhập 
[25]
Chương Bốn: Tương Ưng Nhập
Như Ý Túc
[51]
Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc
Niệm Xứ
[47]
Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ [a, b]
Nữ Nhân
[37]
Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân
Phạm Thiên
[06]
Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên
Phiền Não 
[27]
Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não
Radha 
[23]
Chương Hai: Tương Ưng Radha
Rahula 
[18]
Chương Bảy: Tương Ưng Rahula
Rừng 
[09]
Chương Chín: Tương Ưng Rừng
Sakka
[11]
Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka
Sàmandaka
[39]
Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka
Sanh 
[26]
Chương Năm: Tương Ưng Sanh
Sàriputta 
[28]
Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta 
Sáu Xứ
[35]
Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ [a, b, c, d, e, f, g]
Sự Thật
[56]
Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật [a, b]
Tâm
[41]
Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm
Thần Mây
[32]
Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây
Thí Dụ
[20]
Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ
Thiên Tử
[02]
Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử
Thiền
[34]
Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền
Thiền
[53]
Chương Chín: Tương Ưng Thiền
Thọ
[36]
Chương Hai: Tương Ưng Thọ
Thôn Trưởng
[42]
Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng
Trưởng Lão Vangisa
[08]
Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa
Tỷ Kheo
[21]
Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo 
Tỷ Kheo Ni
[05]
Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni
Uẩn
[22]
Chương Một: Tương Ưng Uẩn [a, b, c, d, e, f, g]
Vacchagota
[33]
Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota
Vô Thỉ
[15]
Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ
Vô Vi
[43]
Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi
 [ Ðầu trang ]
Chân thành cám ơn Ðại đức Thích Giác Ðồng, anh Tâm Kiến Chánh, anh Hứa Dân Cường,
và nhóm Phật tử Vạn Hạnh đã có thiện tâm gửi tặng bản đánh máy vi tính.
Bình Anson dò soát và hiệu đính (12/2000)
Source = BuddhaSasana


[ Trở Về ]