Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Trang chủ]

Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 55

Kinh Jìvaka
( Jìvakasuttam )

- Discourse To Jìvaka -

Hòa thượng Thích Chơn Thiện


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

( Từ ngữ quen thuộc )

II. NỘI DUNG KINH JÌVAKA

1. Cư sĩ Jìvaka nghe dư luận về Thế Tôn rằng : " Vì Sa-môn Gotama, họ giết các sinh vật. Và, Sa-môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình ". Jìvaka xin được nghe lời dạy của Thế Tôn.

2. Đức Thế Tôn dạy : " Ta nói trong ba trường hợp, thịt không được thọ dụng : thấy, nghe và nghi ( vì mình mà giết ). Và, " Vị Tỷ kheo thọ dụng các món ăn khất thực với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly "

3. Ai vì Như Lai hay đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, thì người ấy rơi vào 5 nguyên nhân làm phi công đức :

- Ra lệnh dắt con thú đến ;

- Con thú bị lôi, kéo đau khổ;

- Ra lệnh giết con thú;

- Con thú đau đớn lúc bị giết ;

- Cúng dường thịt như thế là phi công đức, phi pháp.

III. BÀN THÊM

- Thời đức Phật tại thế, các vị Tỷ kheo độ nhật bằng phương tiện khất thực : người đời có thức ăn nào thì cúng loại thức ăn ấy, bao gồm cả các loại thịt. Do đó, mới có một số dư luận trên, như cư sĩ Jìvaka báo lại, đặc biệt là trong các trường hợp các gia chủ cung thỉnh độ trai tại tư gia.

- Hẳn là trong các trường hợp biệt thỉnh, các vị Tỷ kheo cũng đã chỉ bày cho các gia chủ như thế nào là cúng dường đúng pháp, thế nào là phi pháp.

Phần tự thân, các vị Tỷ kheo biết thọ trai vừa chế ngự lòng dục đối với các thức ăn thượng vị, biết thọ dụng đúng pháp.

-ooOoo-

( Nguyên Trừng đánh máy theo ấn bản do Hòa Thượng Chơn Thiện trao tặng)

[Trích giảng Trung Bộ]

last updated: 22-11-2003