Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Trang chủ]

Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 54

Kinh Potaliya
( Potaliyasuttam )
- Discourse To Potaliya -

Hòa thượng Thích Chơn Thiện


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

( Từ ngữ quen thuộc )

I I. NỘI DUNG KINH POTALIYA

1. Cư sĩ Potaliya đã từ bỏ các nghiệp vụ và tục sự gia đình, đi ngao du đó đây; ông ta nghĩ rằng như vậy là đã đoạn tận tục sự.

2. Đức Thế Tôn giảng dạy ý nghĩa tục sự được đoạn tận trong giáo lý của bậc Thánh thì khác :

- Đó là đoạn tận lòng dục, sau khi thấy rõ sự thật dục vọng đem lại nhiều khổ não, xả ly hoàn toàn lòng tham dục cho đến khi đắc Tam minh.

Thế Tôn đã đưa ra các ví dụ về mối nguy hiểm của dục : dục ví như khúc xương ..., như miếng thịt ... , như trái cây , như bó đuốc cháy hừng ... , như hố than hừng ...

Để đoạn tận tục sự, gia chủ cần thực hành tám pháp:
- Từ bỏ sát sanh ...
- Từ bỏ trộm cắp ...
- Từ bỏ nói dối ...
- Từ bỏ hai lưỡi ...
- Từ bỏ tham dục ...
- Từ bỏ sân hận ...
- Từ bỏ phẫn não ...
- Từ bỏ quá mạn ...
Potaliya cung kính tín thọ các lời dạy của Thế Tôn.

III. BÀN THÊM

1. Ý nghĩa tục sự : Các việc làm thuộc đời sống gia đình và các việc làm xã hội vì sinh kế gọi là các tục sự theo nhận thức phổ biến của người đời ; sống đời sống tu sĩ gọi là tránh xa tục sự. YÙ nghĩa đích thực của tục sự là cái tâm phàm tục : như tham dục, sân hận, não hại, sát sinh, trộm cắp, dối gạt, ngã mạn. Nếu tu sĩ chưa rời xa các phàm tâm ấy thì vẫn không thể gọi là người tránh xa tục sự.Ngược lại, với người đã thành tựu phạm hạnh vào đời hành "Tứ nhiếp " để giúp đời thì vẫn là những người đã đoạn trừ tục sự ( như đoàn thể cư sĩ Hatthaka và Citta trong Trung Ưng Bộ Kinh )

2. Mọi phàm tâm, tục tâm đều phát khởi từ " Ngũ cái " mà cơ bản là tham dục và tà kiến ( hay nghi ). Đoạn trừ được " Ngũ cái " là hành giả đã cắt đứt được các phàm tâm, các tâm cấu uế. Tham dục thực sự được hoàn toàn trừ sạch khi nào hành giả tận trừ tham tùy miên, sân tùy miên và si tùy miên, thành tựu "Tam minh " ( đại tuệ ).

-ooOoo-

( Nguyên Trừng đánh máy theo ấn bản do Hòa Thượng Chơn Thiện trao tặng)

[Trích giảng Trung Bộ]

last updated: 26-11-2003