Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Trang chủ]

Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 42

Kinh : Verañjaka
( Verañjakasuttam)
- Discourse To The People Of Veradjà -

Hòa thượng Thích Chơn Thiện


( Tương tự kinh 41, kinh nầy Phật dạy cho các Bà-la-môn ở xá vệ )

-ooOoo-

( Nguyên Trừng đánh máy theo ấn bản do Hòa Thượng Chơn Thiện trao tặng)

[Trích giảng Trung Bộ]

last updated: 22-06-2003