Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Trang chủ]

Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 23

Gò Mối
( Vammìkasuttam )
Discourse On The On The Anthill

Hòa thượng Thích Chơn Thiện


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

( Các từ ngữ trong kinh 23 đều dễ nhận )

I I. NỘI DUNG KINH GÒ MỐI

Đây là bản kinh ngắn, giản dị nêu lên một số điểm công phu mà một Tỷ kheo phải thực hiện để thành tựu phạm hạnh. Bài kinh như là sự gợi ý, nhắc nhở về con đường, bao gồm các điểm :

1. Khởi đầu công phu và hướng dẫn công phu bằng Chánh kiến, trí tuệ hữu ngã, trí tuệ vô ngã.

2. Từ trí tuệ đi đến xóa bỏ các chấp thủ ngã, vô minh.

3. Từ bỏ hiềm hận.

4. Từ bỏ nghi.

5. Từ bỏ " Ngũ cái ".

6. Từ bỏ tham ái " Ngũ thủ uẩn ".

7. Từ bỏ ham muốn về sắc, thanh, hương, vị và xúc.

8. Từ bỏ tham ( tham ái cảm thọ hỷ, lạc ) cho đến khi đoạn tận dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu.

III. BÀN THÊM 

Công phu tu tập vận dụng qua kinh Gò Mối nổi bật sắc thái Thiền quán,hay "Như lý tác ý ". Nhờ trí tuệ vô ngã mà vị Tỷ kheo lần lượt đoạn trừ được tà kiến, các tâm cấu uế, các hữu ái - hỷ tham - từ bỏ ái, thủ đối với "Ngũ uẩn" cho đến lúc lậu hoặc tiêu .

-ooOoo-

( Nguyên Trừng đánh máy theo ấn bản do Hòa Thượng Chơn Thiện trao tặng)

[Trích giảng Trung Bộ]

last updated: 08-05-2003